Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Ligé en de cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Salon Ligé

Salon Ligé zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Verder Salon Ligé zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Ligé het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt dan mag Salon Ligé de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Salon Ligé moet een eventuele verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Salon Ligé vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten op haar website. De prijzen zijn inclusief btw. Salon Ligé vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Salon Ligé vóór de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Salon Ligé aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandelingen. Salon Ligé neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar systeem. Salon Ligé behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Ligé zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming van de cliënt.

Geheimhouding

Salon Ligé is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt, indien op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Salon Ligé verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijk

Salon Ligé is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Salon Ligé is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Salon Ligé is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie

Salon Ligé geeft de cliënt één week garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– de cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door derden
– de cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
– de cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken
– de cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Salon Ligé geadviseerd is voor het onderhoud van de kunstnagels
– de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd
– de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
– de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

Beschadiging & diefstal

Salon Ligé heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Ligé meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Salon Ligé. Salon Ligé moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Salon Ligé de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Salon Ligé en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft Salon Ligé het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.

Leeftijdsbepaling

Salon Ligé hanteert een leeftijdsgrens voor bepaalde behandelingen. Voor kunstnagels ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar en voor gelpolish behandelingen 16 jaar.

Kinderen

Het is niet toegestaan om kinderen mee naar de salon te nemen. Dit voor de veiligheid van de kinderen. Tenzij zij een behandeling moeten ondergaan.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Salon Ligé en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.